Koliki je porez na promet i ko ga plaća?
Porez na promet (porez na prenos apsolutnih prava) iznosi 2,5% od procenjene vrednosti nekretnine od strane nadležne Republičke Uprave Javnih prihoda (RUJP) – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina. Po zakonu, obaveza plaćanja ovog poreza pada na teret Prodavca, ali je višegodišnja uobičajena praksa da isti plaća Kupac u ime Prodavca, kako bi Kupac imao apsolutnu zaštitu da će porez biti plaćen. Uglavnom, Prodavac izdaje Punomoćje, sa kojim ovlašćuje Kupca da u njegovo ime reguliše plaćanje poreza na promet apsolutnih prava kod nadležne Uprave Javnih prihoda.

Koliki je zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na promet?
Zakonski rok za prijavu plaćanja poreza na prenos apsolutnih prava tzv. Poreza na promet je 30 dana od dana overe kupoprodajnog Ugovora kod nadležne Republičke Uprave Javnih prihoda – poreskog odeljenja Opštine gde se nalazi nekretnina. Osim overenog kupoprodajnog Ugovora potrebno je priložiti i prethodni osnov sticanja za Prodavca – dakle Ugovor (u fotokopiji) kojim je on stekao svojinu na toj nekretnini sa poreskom klauzulom – pečatom RUJP na istom.

Posle prijema rešenja sa razrezanim porezom, obveznik plaćanja ima rok od 15 dana od dana prijema Rešenja da uplati navedeni iznos i o tome dostavi dokaz RUJP kako bi mu se na sve primerke Ugovora kojim je kupio tu nepokretnost stavila klauzula – pečat o regulisanom (naplaćenom) porezu na promet.

Da li se kupovinom nekretnine može osloboditi plaćanja poreza na promet?
Da, ukoliko je kupac prvog stana punoletni državljanin Republike Srbije, sa prebivalištem na teritoriji RS, i od od 1. jula 2006. godine do dana overe ugovora o kupoprodaji na osnovu koga kupac stiče prvi stan, nije imao u svojini, odnosno susvojini stan na teritoriji RS. Ovim se stiču uslovi za oslobađanje poreza na prenos apsolutnih prava, za nekretninu površine do 40 m². Ukoliko kupljena nekretnina ima više od 40 m² porez na prenos apsolutnih prava plaća se samo na razliku u kvadraturi. Takođe, na svakog člana porodičnog domaćinstva koji ne poseduje nekretninu, a živi u zajedničkom domaćinstvu, oslobođeni ste plaćanja poreza na dodatnih 15 m².

Da li strani državljani mogu da kupe nepokretnost u Srbiji?
Da, strani državljani mogu kupovati nekretnine u Srbiji po principu reciprociteta njihove zemlje sa Srbijom. U vezi sa ovim pravnim pitanjem, u slučaju da ne postoji reciprocitet, mora se tražiti saglasnost Ministarstva pravde. Proces dobijanja saglasnosti traje oko 30 dana. Reciprocitet postoji skoro sa svim zemljama evropske zajednice, Amerikom, Kanadom, Australijom, Kinom, Rusijom, i još 50-tak zemalja.

Koja je razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti?
Razlika između uknjiženih i neuknjiženih nepokretnosti je u tome što na uknjižene nepokretnosti možete staviti hipotekarne ili založne kredite, a na neuknjižene ne. To praktično znači da se samo uknjiženi stanovi mogu kupovati preko kredita banke i firme.

Kako se vrši isplata kupoprodajne cene?
Isplata kupoprodajne cene vrši se transferom novca sa računa Kupca na račun Prodavca u banci, a sve u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju. Odabir banke je stvar dogovora između Prodavca i Kupca. Banka vrši proveru ispravnosti novca i daje garanciju za njegovu ispravnost. Ceo proces transfera sa otvaranjem deviznih računa traje oko 30 minuta. Troškove transfera plaća Kupac, i oni variraju od banke do banke, u rasponu od 1.000 do 8.000 dinara.

Kako se vrši primopredaja nepokretnosti?
Primopredaja nepokretnosti, odnosno ulazak u posed je proces koji prolazi kroz nekoliko faza:
– pre potpisivanja i overe Kupoprodajnog ugovora potrebno je izvršiti uvid u stanje nepokretnosti;
– overa Kupoprodajnog ugovora;
– isplata kupoprodajne cene u banci;
– dolazak u kupljenu nepokretnost i zvanična primopredaja ključeva.